Silva Tema

Msc. Silva Tema

Pozicioni në UET: Lektore, Departamenti i Psikologjisë, Edukimit dhe Sporteve, Fakulteti i Shkencave Humane,Edukimit dhe Arteve Liberale

Me përvojë 8- vjeçare në federatën e atletikës dhe të notit në pjesën e gjykimit duke pasur dhe pozicionet kryesore të gjykimit, 7 vite si instruktore palestre me grup mosha të ndryshme dhe 5 vite në mësimdhënie në nivel parauniversitar , dhe aktulisht në nivel universitarë.