Otjela Lubonja

Dr. Otjela Lubonja

Dr. Ark. Otjela Lubonja është pedagoge në Universitetin Europian të Tiranës, ku aktualisht drejton Departamentin e Inxhinierisë dhe Arkitekturës. Ka kryer studimet Master i Integruar në Universitetin Politeknik të Tiranës, Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit, dega Arkitekturë. Mban gradën shkencore ‘’Doktor’’,  me temë ‘’ Urbanizimi dhe Ndikimi i tij në Ekonomi (Rast studimor: Qyteti i Tiranës). Autore e disa botimeve dhe ka marrë pjesë në shumë konferenca kombëtare e ndërkombëtare, brenda dhe jashtë vendit. Me eksperiencë në mësimdhënie që prej vitit 2011, gjithashtu zotëron dhe liçensën si arkitekte që prej tre vitesh.