Krisela Ngjela

MSc. Krisela Ngjela

Asistent Lektore pranë Departamentit të Ekonomiksit dhe Financës, Fakulteti iEkonomisë Biznesit dhe Zhvillimit , Universiteti Europian i Tiranës. Ka përfunduar studimet për Financë Kontabilitet, pranë Fakultetit Ekonomik, Universiteti i Tiranës(Cikli Bachelor) dhe Studimiet master shkencor për Kontabilitet dhe Audit, gjithashtu pranë Fakultetit Ekonomik të Tiranës. Ka një eksperiencë pune që prej 2012-ës në fushën e kontabilitetit dhe konsulencës, dhe prej 3 vitesh në fushën e auditimit të jashtëm. Prej Dhjetorit 2018 ka Titullin Auditues Ligjor.Lëndët që zhviilon janë të profilit Kontabilitet dhe Audit.

E trajnuar për Standartet Kombëtare dhe Ndërkombëtare të Raportimit Financiar dhe Standartet Ndërkombëtare të Auditimit si dhe në lidhje me legjislacionin Fiskal në Republikën e Shqipërisë, pranë Institutit të Ekspertëve Kontabël(IEKA).