Kontakte

Adresa: Bulevardi “Gjergj Fishta”, Nd.70, H.1, Njësia Bashkiake Nr.7, Kodi Postar 1023, Tiranë, Shqipëri

  [email protected]     +355 68 90 37 765  +355 68 20 16 616

Presidenti Rektori Administratori
Prof. Asoc. Dr. Selami Xhepa Prof. Dr. Nevila Nika  Dr. Elona Shehu
[email protected] [email protected] [email protected]
Zv. Rektore për Çështjet Akademike Zv. Rektore për Zhvillimin Institucional dhe Studentët   Zyra e Burimeve Njerëzore
 Prof. Dr. Drita Kruja Prof. Dr. Ermira Qosja Rovena Lika
[email protected] [email protected] [email protected]
Sekretaria e Përgjithshme Zv. Administratori Zyra e Standardit dhe Cilësisë
Dr. Besarta Vladi Dr. Agim Kasaj Elda Papa
[email protected] [email protected] [email protected]
Dekane e Studentëve  Zyra e Kontratave
Odeta Cacaj Merita Kotorri
[email protected] [email protected]