Grisejda Myslimi

Grisejda Myslimi, MSc

Pozicioni në UET: Asistent/Lektore, Departamenti i Financës dhe Ekonomiksit, Fakulteti Ekonomisë, Biznesit dhe Zhvillimit

Grisejda Myslimi është diplomuar në degën “Financë” pranë Universitetit të Vlorës “Ismail Qemali”, në 2013. Më tej, ka vazhduar studimet master i shkencave, po në fushën e financës pranë Universitetit Europian të Tiranës. Në përfundim të ciklit të dytë të studimeve ka pasur eksperiencën e parë të punës pranë Drejtorisë Rajonale të Tatimeve Vlorë si Inspektore Terreni. Prej tetorit të vitit 2015 është pjesë e stafit të Universitetit Europian të Tiranës, si asistent lektore pranë Departamentit të Financës dhe Ekonomiksit.