Elsida Sinaj

Dr. Elsida Sinaj

Pozicioni në UET: Lektore, Departamenti i Psikologjisë, Edukimit dhe Sporteve, Fakulteti i Shkencave Humane, Edukimit dhe Arteve Liberale

Me eksperiencë në punë-kërkimore shkencore në fushën e Psikologjisë së Shëndetit dhe Këshillimit në çështjet që lidhen me cilësinë dhe stilin e jetës, sëmundjet kronike dhe çrregullimet psikologjike tek mosha e tretë, sjelljet shëndetësore tek studentët dhe mësuesit.

Ka punuar për një periudhë 2-vjecare pranë Drejtorisë Rajonale të Shëndetësisë Shkodër në Zyrën e Shërbimit Psikosocial si Specialiste e Shëndetit mendor.

Ka punuar për një periudhë 3-vjeçare si mësuese në Shkolla të Ciklit 9-vjeçar dhe të mesëm.

Ka publikuar artikuj të ndryshëm në revista shkencore brënda dhe jashtë vendit, si dhe ka marrë pjesë në disa konferenca shkencore kombëtare dhe ndërkombëtare