Brunilda Mezani

Msc. Brunilda Mezani

Kandidate në programin e doktoraturës në Universitetin e Stambollit, departamenti i Onkologjisë. Diplomuar në programin Master në Universitetin e Stambollit, në Institutin e Kërkimeve Shkencore, departamenti i Mjekësisë Molekulare. Sudimet e larta i ka realizuar në Universitetin e Tiranës, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, departamenti Biologji-Kimi.

Ka kryer trajnime në nivel ndërkombëtar e kombëtar si: Istanbul University, Institute of Health Sciences, Istanbul, Harvard University, IHI (Institute for Healthcare improvement), Tirana University. Gjatë realizimit të kërkimeve shkencore  në Universitetin e Stambollit ka bashkëpunuar me përfaqesues të dy kampuseve më të rëndësishëm spitalore  si: Çapa dhe Çerapaşa. Bashkëautore e disa publikimeve shkencore jashtë vendit. Përfaqësuese e Institutit te Kërkimeve Shkencore në Stamboll, në konferenca të nivelit ndërkombëtar e kombëtar. Eksperiencën në mësimdhënie e ka nisur qe prej vitit 2008 e në vazhdim.