Çfarë ju ofron një program master?

Universiteti Europian i Tiranës ofron rreth 24 programe Master Profesional dhe Master i Shkencave në fusha studimi si: Ekonomi, Financë, Menaxhim, Marketing, Informatikë Ekonomike, E drejtë Publike, E drejtë Ndërkombëtare, E drejtë Biznesi, E drejtë Private, Shkenca Komunikimi, Shkenca Politike, Marrëdhënie Ndërkombëtare, Sociologji-Antropologji Sociale, Psikologji dhe Shkenca të Edukimit. Aktualisht janë në proces licencimi 7 programe të reja studimi.

Këto programe studimi përfshijnë njohuri teorike dhe praktike për të inkurajuar të menduarin kritik dhe kreativ të studentëve. Struktura e ndërtimit të programeve synon të sigurojnë njëkohësisht katër grupe njohurish:
-    njohuri dhe aftësi metodologjike;
-    njohuri teorike dhe aplikative;
-    njohuri për profesionin përkatës, si dhe
-    njohuri të thelluara në një profil më të ngushtë të fushës së studimit.

Studimet Master janë pikërisht ato që krijojnë profesionistin në botën e punës dhe të biznesit në kohën e sotme. Një diplomë Master do ju ndihmojë të ecni më përpara në karrierën tuaj profesionale. Shumë vende pune sot në nivelin fillestar kërkojnë një diplomë Master dhe pothuajse të gjithë pozicionet e menaxhimit të lartë dhe pozitat e larta profesionale kërkojnë një kualifikim të këtij niveli. Diploma Master i Shkencave është edhe një portë drejt studimeve doktorale dhe eksperiencës akademike.

Pse të zgjidhni një program Master i Shkencave?

Programet e studimit Master i Shkencave ofrojnë thellim, zgjerim dhe specializim të njohurive teorike dhe aftësi për kërkim të avancuar dhe të pavarur shkencor. Qëllimi është pajisja e studentit me mjetet, aftësitë dhe njohuritë e thelluara teorike për një karrierë të suksesshme profesionale dhe akademike.

Programi Masteri i Shkencave ofrohet me 120 kredite ECTS dhe ka kohëzgjatje normale 2 vite akademike. Ky program e përgatit studentin me aftësitë dhe kompetencat profesionale për të dalë në tregun e punës, por edhe i jep mundësinë edhe për të zhvilluar një karrierë akademike duke vazhduar studimet e doktoratës.

Frekuentimi
Për programet e studimit Master i Shkencave frekuentimi është i detyrueshëm në masën 80 (tetëdhjetë) % të leksioneve dhe seminareve.

Diplomimi
Punimi i diplomës duhet të jetë punë e pavarur dhe krijuese e studentit me rreth 19-20 mijë fjalë. Qëllimi i tij është të shfaqë aftësitë e studentëve për të mbledhur dhe për të vlerësuar informacionin, për të analizuar në mënyrë teorike faktet e mbledhura, si dhe për t’i paraqitur përfundimet e arritura në një format akademik. Kjo nënkupton edhe studime, të cilat synojnë “të përmirësojnë/plotësojnë teorinë” ose studime që bëjnë një reflektim mbi “gjendjen e debatit teorik”. Punimi zhvillohet me ndihmën e një profesori që e udhëheq studentin deri në finalizimin e temës së diplomës.