POLIS10

Polis është revista shkencore e Fakultetit të Shkencave Sociale në UET. E themeluar që në fillimet e Universitetit Europian te Tiranës, ajo botohet dy herë në vit. Në faqet e saj ka përjetuar dhe reflektuar ndryshimet e mëdha në shkencat sociale shqiptare, në futjen e risive teorike dhe praktike në këto shkenca, hapjen e ciklit të dytë dhe të tretë së studimeve në UET, etj.
Një karakteristikë ravijëzuese e revistës ka qenë mendimi kritik, shpesh edhe i vendosur kundër rrymës së studimeve të shkencave sociale në Shqipëri. Artikujt e përzgjedhur për numrat e kësaj reviste kalojnë në kritere botimi shumë rigoroze, njësoj si të simotrave ndërkombëtare. Kryeredaktorja , Odeta Barbullushi, është njëkohësisht edhe pedagoge në Fakultetin e Shkencave Sociale dhe të Edukimit në UET. Kriteret e përzgjedhjes për botim bëhen në bazë të procedurës peer review. Aplikohen praktikat editoriale britanike dhe amerikane. Inkurajohet larmia e stileve të të shkruarit dhe metodologjive të ndryshme, por synimi kryesor është forcimi i stilit anglosakson të të shkruarit dhe të argumentuarit. Artikujt botohen ekskluzivisht për herë të parë vetëm në faqet e kësaj reviste dhe ajo çka është më thelbësore bazohen në punën në terren ose analizën e dokumenteve origjinale.
Megjithëse, botim shkencor i Fakultetit të Shkencave Sociale në UET, Polis është i hapur për kontribute nga studiues nga universitete të tjera brenda dhe jashtë Shqipërisë. Jo pak herë në Polis janw botuar dhe kontribute nga studentët, kryesisht të Masterit shkencor. Me hapjen e shkollës doktorale, Polis do të shërbejë edhe si forum për studentët më të avancuar të doktoraturës. Përveçse një forum shkencor mes akademikësh, Polis nuk është bisedë e mbyllur apo monolog shkencëtarësh. Problematikat që shtrojnë apo rekomandimet që japin shkrimet e botuara, shihen me rëndësi për institucionet, biznesin, elitat politike dhe kulturore, organizatat ndërkombëtare dhe ato të shoqërisë civile, etj.

Për më tepër informacion, kontaktoni:
Odeta Barbullushi, Kryeredaktore
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

permbajtja 

trans
trans
trans