SHKENCA SOCIALE

Programi i Doktoraturës në Fakultetin e shkencave sociale dhe të edukimit synon që të përgatisë studentët për një karrierë në punë kërkimore dhe mësimdhënie në nivel universitar në disiplina të ndryshme të shkëncave sociale. Programet ofrojnë dije të gjëra dhe të thelluara mbi debatet teorike, metodat dhe metodologjinë e punës kërkimore në shkencat sociale si dhe mbi çështjet themelore të sotme sociale, politike, zhvillime të komunikimit, etj.
Këto objektiva do të arrihen nëpërmjet tre metodave kryesore: mësimdhënia (sidomos në vitin e parë), bashkëpunimi në punë kërkimore mes pedagogëve dhe studentit doktorant (bashkëpunim për botime, organizim konferencash etj), si dhe punës së pavarur të studentit (të shprehur nëpërmjet punës në terren të studentit, hulumtimit në bibliotekë etj). Kështu, programi i doktoratës në shkencat sociale synon të pajisë studentin me: aftësi të mprehta analitike; dije të përgjithshme dhe të thelluara në fushën e shkencave sociale.

Programi Doktorale të Shekncave Sociale organizohet në këto drejtime kryesore:
a - Shkenca Komunikimi
b - Shkenca Politike
c - Marrëdhënie Ndërkombëtare
d - Sociologji
e - Antropologji Sociale
f - Psikologji
g - Pedagogji

PLANI MËSIMOR – PROGRAMI I DOKTORATËS NË SHKENCA SOCIALE
Emërtimi i aktivitetit Kredite Orë mësimore Viti/ Frekuentimi Mënyra e verifikimit Personi përgjegjës
Në auditor Studim individual Semestri të dijeve
1. Metoda Kërkimi 1 10 90 160 I/1 80% Provim i ndërmjetëm + provim përfundimtar + Ese + Pjesëmarrje aktive në diskutime Dr. Nathaniel Copsey/Dr Ed Turner
2. Metoda kërkimi në shkencat sociale 10 90 160 I/1 80% Dr. Anneliese Dodds
3. Teori bashkëkohore në shkencat sociale 1 10 90 160 I/1 80% Dr. Jelena Obradovic
4. Teori bashkëkohore në shkencat sociale 2 5 50 75 I/2 80% Prof. Dr. A. Doja;
Prof. Asoc. T. Gjuraj;
O. Barbullushi, PhD
Zgjedh 1 nga drejtimet e mëposhtme
KOMUNIKIM 5. Teori dhe debate bashkëkohore në komunikim 5 50 75 I/2 80% Provim të ndërmjetëm dhe përfundimtar + Ese + Pjesëmarrje aktive në diskutimet në auditor Gilman Bakalli, PhD
6. Teori dhe strategji të komunikimit politik 5 50 75 I/2 80% Prof. Dr. Artan Fuga
7. Mediat e reja, teknologjitë e komunikimit dhe konsumatori 5 50 75 I/2 80% Prof. Asoc. Çapajev Gjokutaj
SH. POLITIKE DHE M. NDËRKOMB. 5. Teori dhe debate bashkëkohore në SHP dhe MN 5 50 75 I/2 80% Odeta Barbullushi, PhD; Prof. Asoc. Enika Abazi
6. Demokratizimi dhe çështje të tranzicionit 5 50 75 I/2 80% Prof. Asoc. Dr. Tonin Gjuraj
7. Çështje të sigurisë 5 50 75 I/2 80% Prof. Dr. Përparim Fuga
5. Teori dhe debate bashkëkohore në sociologji e antropologji sociale 5 50 75 I/2 80% Fatos Tarifa, PhD, Prof. Dr. Albert Doja
SOCIOLOGJI – ANT. SOCIALE
6. Antropologji politike dhe juridike 5 50 75 I/2 80% Prof. Asoc. Aleksandër Dhima
7. Modernizimi, zhvillimi dhe globalizimi 5 50 75 I/2 80% Fatos Tarifa, PhD
PSIKOLOGJI - PEDAGOGJI 5. Teori dhe debate bashkëkohore në psikologji dhe pedagogji 5 50 75 I/2 80% Prof. Dr. Erlehta Mato

 

trans
trans
trans