SHKENCA JURIDIKE

Programi i Doktoratës pranë Fakultetit Juridik, UET do të trajnojë studentët e doktoratës të ndërmarrin në mënyrë të pavarur kërkim, zhvillim dhe detyra mësimdhënie në fushën e të drejtës. Si pjesë e programit të doktoratës, studentët e doktoratës do të familjarizohen me çështjet, metodologjitë shkencore, teoritë dhe zhvillimin historik të fushës së të drejtës. Programi i studimit të doktoratës do të mundësojë studentët, që në mënyrë të pavarur dhe kritike të aplikojnë metodat e kërkimit të së drejtës. Studentët e doktoratës duhet të ndërmarrin, brenda një fushe të mirëpërcaktuar të së drejtës, kërkim të pavarur dhe të hartojnë një temë akademike të standardeve të larta. Si pjesë e programit të doktoraturës, studentët e doktoratës mund të marrin pjesë në mjedise juridike të tjera kërkimore, kombëtare ose ndërkombëtare dhe mundësisht të bashkëpunojnë me mjedise kërkimore në sektorët privatë dhe publikë.

Programi do të organizohet në pesë drejtime kryesore:
a - E drejtë Publike
b - E drejtë Penale
c - E drejtë Ndërkombëtare
d - E drejtë Civile
e - E drejtë Biznesi

Brenda këtyre drejtimeve kryesore, studentët mund të zgjedhin fushën e tyre më të ngushtë të interesit.

 

PLANI MËSIMOR –PROGRAMI I DOKTORATËS NË SHKENCA JURIDIKE
Emërtimi i aktivitetit Kreditet Orë mësimore Viti/ Frekuentimi Mënyra e verifikimit të dijeve Personi përgjegjës
Orë në auditor Nr. orë për studim individual Semestri
1. Metoda Kërkimi 1 10 90 160 I/1 80% Provim të ndërmjetëm dhe përfundimtar + Ese + Pjesëmarrje aktive në diskutimet në auditor Dr. Nathaniel Copsey/Dr. Ed Turner
2. Metoda kërkimi në shkencat juridike 10 90 160 I/1 80% Dr. Nicola Corkin
3. Studime të avancuara në të drejtën private 10 90 160 I/1 80% Prof. Dr. Paskal Haxhi
4. Studime të avancuara në të drejtën publike 5 50 75 I/2 80% Dr. Nicola Corkin/ Prof. Dr. Ksenofon Krisafi
Zgjedh 1 nga drejtimet e mëposhtme
E DREJTË PUBLIKE 5. Çështje të historisë së shtetit dhe së drejtës në Shqipëri 5 50 75 I/2 80% Provim të ndërmjetëm dhe përfundimtar + Ese + Pjesëmarrje aktive në diskutimet në auditor Prof. Dr. Ferit Duka
6. E drejtë kushtetuese e avancuar 5 50 75 I/2 80% Darinka Piqani, PhD
7. E drejtë administrative e avancuar 5 50 75 I/2 80% Erjona Canaj, PhD
E DREJTË NDËRKOMB. 5. Zhvillime aktuale në të drejtën ndërkombëtare 5 50 75 I/2 80% Prof. Dr. Ksenofon Krisafi
6. E drejtë evropiane e avancuar 5 50 75 I/2 80% Erjona Canaj, PhD
7. E drejtë ndërkombëtare penale 5 50 75 I/2 80% Prof. Dr. Ksenofon Krisafi
E DREJTË CIVILE 5. E drejta e pronësisë në Shqipëri, në vështrim historik 5 50 75 I/2 80% Prof. Dr. Romeo Gurakuqi
6. Studime të avancuara në të drejtën e detyrimeve 5 50 75 I/2 80% Prof. Dr. Paskal Haxhi
7. E drejta familjare e avancuar 5 50 75 I/2 80% Juelda Lamçe, PhD
E DREJTË BIZNESI 5. E drejtë ndërkombëtare tregtare 5 50 75 I/2 80% Lendita Kamberi, PhD
6. Studime të avancuara në të drejtën e pronësisë intelektuale dhe industriale 5 50 75 I/2 80% Juelda Lamçe, PhD
7. Studime të avancuara në të drejtën financiare dhe fiskale 5 50 75 I/2 80% Prof. Dr. Paskal Haxhi
TOTALI     50 470 780     

 

trans
trans
trans